เต รียมรับเงิ นเข้ารอบแรก 2,600 บาท 10 มิ.ย. นี้

หลังจากที่รั ฐบ าล อนุมัติการจ่ายเงิ นเยี ยวย า “กลุ่มเป ราะบ าง”

ได้แก่ กลุ่มเด็ กแร กเกิ ด ผู้พิก าร และผู้สูงอายุ เป็นจำนวนกว่า 13 ล้านคน

โดยได้คนละ 3,000 บาท ตั้งแต่ เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2,000 บาท และกรกฎาคมอีก 1,000 บาท

สำหรับ “กลุ่มเด็ กแรกเกิ ด” เงิ นเยี ยวย าจะเข้าพร้อมกันกับ “เงิ นอุดหนุนเพื่อเลี้ ยงดูเด็ กแรกเกิ ด”

ที่รั ฐจ่ายให้อยู่แล้วเดือนละ 600 บาท เท่ากับว่าใน 3 เดือนนี้ คือ ระหว่าง พฤษภาคม – กรกฎาคม 2563

จะมีเงิ นเยี ยวย าเพิ่มเข้ามาเดือนละ 1,000 บาท เป็นเดือนละ 1,600 บาท

ซึ่งตามกำหนดการ วันที่ 10 มิ.ย. 63 ถือเป็นรอบแรกที่จะได้รับเงิ นของเยี ยวย า

และเงิ นอุดหนุนบุตรของเดือน พ.ค. และ มิ.ย. เป็นเงิ น 2,600 บาท

ส่วนเดือน ก.ค. 63 จะได้เงิ นเยี ยวย า 1,600 บาท โดยจะโอนเข้าพร้อมกันกับรอบโอนของเงิ นอุดหนุนที่จ่ายอยู่เดิม

สำหรับผู้มีสิ ทธิ์ล งทะเบี ยนโครงการเงิ นอุดหนุนเพื่อการเลี้ ยงดูเด็ กแรกเกิ ดได้นั้น ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

เด็ กแรกเกิ ด

1.มีสัญช าติไทย (พ่อแ ม่มีสัญช าติไทย หรือพ่อหรือแ ม่มีสัญช าติไทย)

2.เกิ ดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป จนมีอายุครบ 6 ปี

3.อาศัยอยู่กับผู้ปกครองที่อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย

4.ไ ม่อยู่ในสถานสงเค ราะห์ของหน่วยงานรั ฐ หรือเอ กชน

หมายเหตุ เด็ กแรกเกิ ดที่เกิ ดตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป

ให้ได้รับเงิ นเดือนละ 600 บาท นับตั้งแต่เดือนที่ยื่นของรับสิ ทธิ์ จนมีอายุครบ 6 ปี

ผู้ปกครอง

1.มีสัญช าติไทย

2.เป็นบุคคลที่รับเด็ กแรกเกิ ดไว้ในความอุปการะ

3.เด็ กแรกเกิ ดต้องอาศัยรวมอยู่ด้วย

4.อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย คือ สมาชิกครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไ ม่เกิน 100,000 บาท ต่อคน ต่อปี

หมายเหตุ คุณแ ม่ที่อยู่ในระหว่างตั้งคร รภ์ ยังไ ม่ต้องมายื่นคำร้องขอล งทะเบี ยนขอรับสิ ทธิ์

ผู้ปกครองสามารถล งทะเบี ยนได้ที่

กรุงเทพมหานคร : สํานักงานเขต

เมืองพัทย า : ศาลาว่าการเมืองพัทย า

ส่วนภูมิภาค : องค์การบริหารส่วนตําบล หรือเทศบาลใกล้บ้ าน

หมายเหตุ ต้องผ่านขั้นตอนการล งทะเบี ยน คัดกรองสิทธิและพิจารณา ถึงจะสามารถเป็นผู้มีสิ ทธิและรับเงิ นอุดหนุนได้

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกส ารประกอบการล งทะเบี ยน ได้ตามลิงก์นี้

https://csg.dcy.go.th/th/support/how-to-register

เมื่อผ่านขั้นตอนการลงทะเบี ยนคัดกรองสิ ทธิแล้ว

สามารถตรวจสอบสิ ทธิ์ได้ที่

http://csgcheck.dcy.go.th/public/eq/popSubsidy.do หรือสแกน QR code ด้านล่างนี้

ขั้นตอนการตร วจสอบสิ ทธิ์

1.ระบุเลขประจำตัวประชาชนผู้ล งทะเบี ยน

2.ระบุเลขประจำตัวประชาชนเด็ กแรกเกิ ด

3.ระบุรหัสยืนยันรูปภาพ

4.กดค้นหาข้อมูล

เมื่อตร วจสอบแล้วพบข้อมูลที่ต้องแก้ไข

ให้ ติ ดต่อเจ้าหน้ าที่เพื่อทำการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องได้ที่

ส่วนภูมิภาค : ติ ดต่อ พมจ.

กรุงเทพมหานคร : ติดต่อ กรมกิจการเด็ กและเย าวชน

ติ ดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงิ นอุดหนุนเพื่อการเลี้ ยงดูเด็ กแรกเกิ ด

โทร. เบอร์ตรง 0 2651 6534, 0 2651 6920,

0 2651 6902 หรือ 0 2255 5850-7 ต่อ 121, 122, 123, 147, 152

หรือสายด่วน พม. โทร. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง

อ่านเพิ่มเติม