คลัง เร่งตร วจกลุ่มร้อ งทุ กข์ 8.6 แสนคน

คลัง เร่งตร วจ กลุ่มร้ องทุ ก ข์ 8.6 แสนคน ผ่านรับเงิ น 15,000 บาท

จากความคืบหน้ า เราไ ม่ทิ้ งกันเยี ย วย า 5000 บาท

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อํานวยการสํานักงานเศ รษฐกิ จ การคลัง ร่วมการประชุมคณะกร รมการกำกับดูแลด้านผู้ได้รับผลกระท บ

ครั้งที่ 2/2563 โดยมีนายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง

เป็นประธาน ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

ทั้งนี้ นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศร ษฐกิ จการคลัง (สศค.)

กล่าวว่า กลุ่มที่ยื่นร้องทุ กข์ในโครงการเราไ ม่ทิ้ งกันจำนวน 8.6 แสนคน ข้อ มูล ณ วันที่ 1 มิ.ย.2563

สามารถตร วจกรองเอ กส ารและสอบสิ ทธิได้แล้วประมาณ 1 แสนคน

และพบผู้ที่ไม่ได้มาล งทะเบี ยนหรือต กหล่ นประมาณ 6,472 คน กลุ่มนี้หากผ่านการคัดกรองจะได้เงิ น 15,000 บาทเช่นกัน

ส่วนกลุ่มที่ล งทะเบี ยนรับเงิ นเยี ย วย า 5 พันบาทไ ม่สำเร็จจำนวน 1.7 ล้านคน

ได้คัดกรองความซ้ำซ้ อนในการ รับมาตรการรั ฐต่างๆ

แล้วพบว่า มีผู้ผ่านเกณฑ์ไปแล้ว 2 แสนคน เป็นเกษตรกร 5.3 แสนคน เป็นผู้ประกันตน 1.5 แสนคน

ไม่เข้าหลักเกณฑ์ 1.6 แสนคน(ข้ าราชการบำนาญ) เป็นผู้สูงอายุ 2.2 แสนคน

เป็นผู้พิก าร 4.7 หมื่นคน ถือบัตรสวั สดิการ 1.4 แสนคน

ดังนั้น จึงเหลือแค่ 3 แสนคนที่เป็นกลุ่มต กหล่ นจริงๆ

อ่านเพิ่มเติม