ธอส. ปล่อยกู้บ้ าน เราไ ม่ทิ้ งกัน ดอกเบี้ ยต่ำ

ข่าวดีสำหรับคนอย ากมีบ้ าน โดยทาง ธอส. ได้ทำการปล่อยกู้บ้ านเราไ ม่ทิ้ งกัน ดอกเบี้ ยต่ำ1.99%

โดยจะครอบคลุมทั้งบ้ านหลังใหม่ บ้ านมือสอง ปลูกสร้าง รวมไปจนถึงการ ต่อเติม ขย าย ซ่ อมเเซม

หรือซื้อสิ่งอำนวยความสะดวก โดยท่านสามารถดู วิธีเช็กสิทธิ์กู้บ้ านธอส.เราไ ม่ทิ้ งกัน ดอกเบี้ยต่ำ 1.99% ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

วิธีเช็ กสิ ทธิ์กู้บ้ านธอส.เราไ ม่ทิ้งกัน ดอกเบี้ยต่ำ 1.99%

เมื่อเร็วๆนี้ธนาคารอาคารสงเคร าะห์ (ธอส.) ได้ทำการเปิดให้ประชาชนที่ได้สิทธิ์รับเงิ นเยี ยวย า 5,000 บาท เราไ ม่ทิ้งกัน ที่เวลานี้มีผู้ผ่านเกณฑ์ จำนวนกว่า 15 ล้านราย

รวมถึงครอบครั วของลู กค้ า ธอส. ที่ ล งทะเบี ยน เข้ามาตรการช่วยเหลือจากปัญห าโควิ ด – 19

ที่เวลานี้มี ผู้ล งทะเบี ย น 4 เเสนราย

โดยทำการยื่นคำขอกู้ซื้อบ้ านเเละทำนิติกร ร ม โครงการบ้ าน ธอส. เราไ ม่ ทิ้ งกัน ที่สาขาของธนาคารธอส. ทั่วประเทศ

ธอส.กำหนดว งเงิ นการปล่อยสินเ ชื่ อ โครงการบ้ าน ธอส. เราไ ม่ ทิ้ งกัน 20,000 ล้านบาท

โดยคุณสมบัติที่จะสามารถ กู้บ้ านเราไ ม่ ทิ้ งกัน ได้มีดังนี้

สิ ทธิ์กู้บ้ านเราไ ม่ ทิ้ งกัน

* ต้องเป็นบุคคลในครอบครั วของผู้ได้รับสิ ทธิตามมาตรการเยี ย วย า 5,000 บาท (3 เดือน)

ตาม “โครงการเราไ ม่ทิ้ งกัน” หรือบุคคลในครอบครัว ของ ลู กค้ า ธอส. ที่ได้รับผลกระท บ จากการเเพร่ระบ าด ของไวรั สโคโรนา 2019

ที่ได้เข้าร่วม “มาตรการช่วยเหลือลู กค้ าผู้ได้รับผลกระท บ จากการเเพร่ระบ าดของไวรั สโคโรนา 2019 (COVID-19)”

หรือ “โครงการ ธอส. ช่วยคนไทย ร่วมสร้างช าติ”

หมายเหตุ : บุคคลในครอบครัว หมายถึง พ่อเเ ม่ สามี ภร ร ย า บุตร พี่น้อง

เอกส ารที่ใช้สมั คร กู้บ้ านเราไ ม่ ทิ้ งกัน

* บัตรประจำตัวประชาชน / บัตรข้ าราชการ

* ทะเบี ยนบ้ านฉบับเจ้าบ้ าน

* สำเนาทะเบี ยนสมรส / ใบหย่ า / ใบม รณะบัตร (ถ้ามี)

* สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)

* สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรส (ถ้ามี)

เอกส ารหลักประกัน

* สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย / สัญญาวางมัดจำ / สัญญาเช่าซื้อการเคหะเเละหนังสือรับรองยอดคงเหลือ ( กรณีซื้อ)

* หลักฐานการเป็นเจ้าของอาคาร

* สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดินฉบับกรมที่ดิน

* สำเนาโฉนดที่ดิน/นส.3ก /หนังสือกร ร มสิ ทธิ์ห้องชุด/อช.2 ทุกหน้ า

* ใบอนุญาตปลูกสร้าง / ต่อเติม

* เเบบเเปลน

* ใบประมาณการปลูกสร้าง / สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง

เอกส ารทางการเงิ น สำหรับพนักงานประจำ

* ใบรับรองเงิ นเดือน / หนังสือผ่านสิทธิสวัสดิการ

* สลิปเงิ นเดือนหรือหลักฐานการรับเงิ นเดือนย้อนหลัง 3 เดือน

* สำเนาบัญชีเงิ นฝากย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีอาชีพประจำ)

เอกสารทางการเงิ นสำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ

* สำเนาบัญชีเงิ นฝากย้อนหลัง 12 เดือน/หลักฐานเเสดงฐานะการเงินอื่นๆ (พร้อมเอกส ารฉบับจริง)

* สำเนาทะเบี ยน การค้ า/ทะเบี ยนบริษัท/ห้ างหุ้นส่วน

* หลักฐานการเสี ยภาษีเงิ นได้

* รูปถ่ายกิจการ

* สำเนาใบประกอบวิชาชีพ

หมายเหตุ ** ธนาคารขอสงวนสิ ทธิ์ในการขอเอกส ารต่างๆของผู้กู้เพิ่มเติม เพื่อใช้ประกอบพิจารณาการให้สินเชื่ อของธนาคาร **

รับอัตราดอกเบี้ยต่ำ 1.99% ต่อปี

* โดยผู้กู้จะได้รับอัตราดอกเบี้ยต่ำ 1.99% ต่อปี นานถึง 2 ปีเเรก ปีที่ 3 อัตราดอกเบี้ย 3.75% ต่อปี ปีที่ 4 อัตราดอกเบี้ย MRR-2% ต่อปี เเละปีที่ 5 จนถึงตลอดอายุสัญญาเงิ นกู้

* กรณีลู กค้ าสวัสดิการ อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ MRR–1.00% ต่อปี เเละกรณีรายย่อยทั่วไป อัตร าดอกเบี้ยเท่ากับ MRR-0.75% ต่อปี (ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย MRR ธอส.เท่ากับ 6.150% ต่อปี)

* นอกจากนี้การขอเงิ นกู้ โครงการบ้ าน ธอส. เราไ ม่ทิ้ งกันยังสามารถกู้เพื่อซื้อบ้ าน ครอบคลุมทั้งบ้ านใหม่เเละบ้ านมือสอง ปลูกสร้าง ต่อเติม ขย าย ซ่ อมเเ ซม

เเละซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัยพร้อมกับการขอกู้ตามวัตถุประสงค์หลัก

ซื้อ ปลูกสร้าง ต่อเติม ขย าย เเละซ่ อมเเ ซม วงเงิ นให้กู้ไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อหลักประกัน

* ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ คิดค่าประเมินราคาหลักประกันในอัตราพิเศษ เเละให้ผ่อนชำระได้นานสูงสุด 40 ปี

* วงเงิ นให้กู้สูงสุดต่อรายต่อหลักประกันไม่เกิน 3,000,000 บาท

* ไม่น้อยกว่า 4 ปี 6 เดือน เเละไม่เกิน 40 ปี เเละอายุผู้กู้รวมกับจํานวนปีที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี

นายกมลภพ วีระพละ รองกรรมการผู้จัดการ เเละรักษาการในตำเเหน่งกร ร ม การผู้จัดการ

กล่าวว่ามาตรการที่ออกมาถือเป็นโอกาสดีสำหรับคนที่ต้องการมีบ้ านเป็นอย่ างมาก ธอส. จึงได้กำหนดอัตราดอกเบี้ยเพียง 1.99% ต่อปี

ถือเป็นการเเบ่งเบาภาระในการผ่อนชำระของลู กค้ า โดยตรง อาทิ กรณีกู้ 1 ล้านบาท จะผ่อนชำระ 2 ปีเเรกเพียง 3,300 บาทต่อเดือนเท่านั้น

นอกจากนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับวงเงิ นกู้สูงขึ้นเพื่อเพิ่มโอกาสในการได้มีบ้ าน ธอส.

จึงกำหนดสัดส่วนความสามารถชำระหนี้ต่อรายได้ (Debt Service Ratio หรือ DSR)

ในกรณีลู ก ค้ า รายย่อยเพิ่มเป็นสูงสุดไม่เกิน 50% ของรายได้สุ ทธิต่อเดือน

โดยถือเป็นโครงการที่ครอบคลุมทั้งคนในครอบครัวของผู้ที่ได้รับเงิ นเยี ยวย า 5,000 บาท

ที่ปัจจุบันมีผู้ผ่านเกณฑ์จำนวนกว่า 15 ล้านราย เเละครอบครัวของลู กค้ า ธอส. ที่ล งทะเบี ยน เข้ามาตรการช่วยเหลือจากปัญห าโควิ ด-19 มากกว่า 4 เเสนราย

จึงเชื่ อว่าโครงการบ้ าน ธอส. คนไทยไ ม่ทิ้ งกัน จะสนับสนุนให้ภาคอสังหาริมทรัพย์เเละเศร ษฐกิ จไทยฟื้นตัวได้เร็วขึ้น” นายกมลภพ กล่าว

กําหนดระยะเวลายื่นคําขอกู้เงินตั้งเเต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563

เเละกําหนดระยะเวลาสิ้ นสุดการทํานิติกร ร มภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2563

ทั้งนี้ ธนาคารสงวนสิ ทธิ์ในการกําหนดระยะเวลาสิ้ นสุ ดโครงการก่อนกําหนด

หากธนาคารให้สินเชื่ อเต็มวงเงิ นของโครงการเเล้วเนื่องจากวงเงิ นมีจํากัด

กําหนดเงื่อนไขการให้วงเงิ นลู กค้ า ที่ทำนิติกร ร มก่อนได้สิทธิก่อน ท่านที่สนใจสมัครได้ที่ โครงการบ้ าน ธอส. เราไ ม่ทิ้ งกัน

สำหรับใครที่ยังไ ม่มีบัตรเครดิต MoneyGuru ขอเเนะนำให้ท่านมีไว้สักใบ

เเต่ก่อน ตั ดสิ นใจเลือกใบไหนควรเข้ามาเปรียบเทียบบัตรเครดิตเพื่อค้นหาบัตรเครดิตที่ใ ช่สำหรับคุณ โดยสามารถค้นหาได้ที่นี่เลย

ขอบคุณที่มา ธนาคารอาคารสงเคร าะห์

อ่านเพิ่มเติม