2 แ พ็ กเก จ สำหรับกระตุ้ น การท่องเที่ยว

เตรี ยม ลงทะเบี ย นรับ แ จ กเงิ นไปเที่ยว 3000 บาท

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเท ศไทย (ททท.)

เปิดเผยว่า หลัง ททท.หารือ กับกระทรวงการคลังได้ข้อสรุป 2 มาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเท ศ ระยะเวลาดำเนินการ 4 เดือน

ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2563

โดยเตรียมนำเสนอเข้าสู่คณะกร ร ม การ กลั่ น กร อง การใช้เงิ น กู้ และที่ประชุมคณะ รั ฐ มนตรี (ครม.) ในสัปดาห์หน้ า นี้

สำหรับ 2 แ พ็ ก เก จ สำหรับกระตุ้นการท่องเที่ยวมีดังนี้คือ

1.แพคเก็จ “กำลังใจ” เพื่อตอบแทนบุคลากรที่ปฏิบัติงานแนวหน้ า ในการรับมือ

กับสถานก ารณ์การแ พ ร่ ระบ า ด เช่น อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้ าน (อสม.)

และเจ้าหน้ า ที่โรงพย าบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) จำนวน 1,200,000 คน

โดยสนับสนุนงบประมาณสำหรับการศึกษาดูงาน (3 วัน 2 คืน) โดยผ่านบริษัทนำเที่ยวในประเท ศ

2. “เที่ยวปันสุข” บัตรกำนัลดิจิทัลสำหรับการท่องเที่ยวภายในประเท ศ ต้องเป็นการเดินทางข้ามจังหวัด

สำหรับประชาชนทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 4,000,000 คน

โดยเปิด ล งทะเบี ยน เพื่อรับสิ ทธิ์ ซื้อบัตรกำนัลสำหรับเป็นค่าห้องพักแล้วเมื่อประชาชนนำบัตรกำนัลดังกล่าวไปเช็ คอินห้องพัก

ทาง รั ฐบ าล จะโอนเงิ น คืนให้กับประชาชน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้จ่ายในโ ร งแร ม

เช่น ห้องพัก ห้องอาหาร สปา และ ร้านขายสินค้ า ที่ระลึกต่อไป

อย่ าง ไรก็ต ามรายละเอียดของวงเงิ น ยังไ ม่ ได้ข้อสรุป

โดยแพ็กเกจแรกคือแพ็กเกจ ฟ รี เพื่อบุคคลการทางการแพทย์ ซึ่งวงเงินจะเป็นเท่าไหร่ยังไ ม่ได้ข้อสรุปร่วมกัน ส่วนแพ็กเกจที่สอง

ยังไ ม่ ได้ข้อสรุปว่า รั ฐ บ าล จะจ่ายเงิ น ให้ทีเดียวประมาณ 2,000 บาท หรือ 3,000 บาทต่อคน

หรือวงเงิ น รวมประมาณ 8,000 ล้านบาท หรือ 12,000 ล้านบาท.

อ่านเพิ่มเติม