เตรี ย ม รับเงินเยี ยวย าเกษตรกร ร ว ด เดียวครบทุกบาท

กลุ่มนี้เตรี ยมรับเงิ น เยี ยวย าเกษตรกร 15,000 บาท ร ว ด เดียว

เกษตรกรที่ได้รับเงิ น เยี ยวย าจะถูกแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แ ก่

กลุ่มที่ 1 เกษตรกรที่ปรับปรุง-ขึ้นทะเบี ยนภา ยใ นวันที่ 30 เม.ย. 63 ผ่านการตรวจสอบความ ซ้ำซ้ อ น กับกระทรวงการคลัง

และมาตรการช่วยเหลืออื่นๆ ของรัฐ เริ่มโอนแล้วจนถึงวันที่ 29 พ.ค. 63

กลุ่มที่ 2 เกษตรกรที่ปรับปรุง-ขึ้นทะเบี ยนระหว่างวันที่ 1-15 พ.ค. 63 มีประมาณ 1.57 ล้านราย

กลุ่มที่ 3 เกษตรกรที่ไ ม่ได้ทำการเพ าะปลูกแต่มาลงทะเบี ย น แจ้ ง ความจำนงเ พาะปลูกภา ยใ นวันที่ 15 พ.ค. 63

และจะมีการปลูกพืช จริงก่อน 30 มิ.ย. 63 มีราว 1.3 แสนคน

จะได้รับเงิ น ร ว ด เดียว 3 เดือน คือ 15,000 บาท

โดยมีแนวทางการขึ้นทะเบี ยน และปรับปรุงเกษตรกรดังนี้

1 เกษตรกรคาดว่าจะปลูกระหว่าง 1 พ.ค.-30 มิ.ย. 63 กรอกแบบคำร้อง ทบก.01 และยื่นที่กล่อง สนง. เกษตรอำเภอ ระหว่าง 1-15 พ.ค. 63

2 ปิดรับกล่องรับแบบ ทบก.01 ในวันที่ 15 พ.ค. 63 (เวลาราชการ)

3 รายงานจำนวนเกษตรกร แบบ ทบก.01 ในระบบ ทบก. (ภา ยใ น 16 พ.ค. 63)

4 เกษตรกร แจ้ ง ยืนยันหลังปลูกพืชแล้ว 15 วัน (ภา ยใ น 16 พ.ค. – 15 ก.ค. 63)

5 บันทึกข้อมูลในระบบ ทบก. (ภ ายใ น 16 พ.ค.-15 ก.ค. 63)

6 ตรวจสอบ/จัดชุด ติ ด ประก าศ และยืนยันในระบบ ทบก (ภา ยใ น 22 ก.ค. 63)

7 ส่งข้อมูล สศก./ธ.ก.ส. (25 ก.ค. 63)

8 ธ.ก.ส. จ่ าย เงิ น ครั้งเดียว 15,000 บาท (ภา ยใ น 31 ก.ค. 63)

(ข้อ 7-8) ต้องผ่านการพิจารณาของคณะ รั ฐ มนตรีพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามโครงการฯ

อ่านเพิ่มเติม