ย อ ดเงิ นอุดหนุ น ร ว บ สองงวด เข้า 10 มิ.ย. นี้

เงิ น เยี ยว ย า เด็ ก แรกเกิ ด รวบสองงวด เข้า 10 มิ.ย. นี้ 2,000 บาท บวกกับที่ได้ประจำอยู่แล้ว 600 บาท เป็น 2,600 บาท

ได้เวลาของ “กลุ่มเปร าะ บ าง” แล้ว ที่ รั ฐ บ าลมีมติจ่ายเงิ นช่วยเหลือ

“เยี ยว ย า กลุ่มเปร าะบาง” เป็นจำนวนเงิน 3,000 บาท (3 เดือน เดือนละ 1,000 บาท)

ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ ผู้พิ ก าร ผู้สูงอายุ และ เ ด็ ก แรกเกิ ด – 6 ขวบ

สำหรับ “ผู้ปกครอง” ที่กำลังรอคอยเงิ น เยี ย ว ย า เพิ่มเติมในส่วนนี้

จากที่ รั ฐ บ าล มีมาตรการดูแลอยู่แล้วในชื่อของ

“เงิ น อุดหนุนเพื่อเลี้ ยง ดูเ ด็ ก แรกเกิ ด” เดือนละ 600 บาท ใน 3 เดือนนี้

คือ ระหว่าง พฤษภาคม – กรกฎาคม 2563

ก็จะเพิ่มเงิ น เยี ย ว ย า เข้ามาเดือนละ 1,000 บาท เป็นเดือนละ 1,600 บาท

โดยจะโอนเข้าพร้อมกันกับรอบโอนของเงิ น อุดหนุ น ที่จ่ายอยู่เดิม

โดยรอบการโอนในเดือน มิ.ย.63 คือ วันพุธที่ 10 มิถุนายนนี้

ซึ่งในวันดังกล่าว ผู้ได้รับสิ ทธิ์ จะมีเงิ น โอนเข้าบัญชีจำนวนทั้ง สิ้ น 2,600 บาท

ประกอบด้วย เงิ น อุดหนุน เด็ ก แรกเกิ ด 600 บาท

และเงิ น เยี ย วย า กลุ่มเปราะบาง 2 เดือน (พ.ค. และ มิ.ย.) เดือนละ 1,000 บาท รวมแล้วเท่ากับ 2,600 บาท

ส่วนรอบโอนในเดือนกรกฎาคม ก็จะโอนเข้าบัญชีในวันที่ 10 ก.ค.63 เป็นจำนวน 1,600 บาท (1,000 + 600) เป็นรอบสุดท้ าย

รวมแล้ว กลุ่ม เ ด็ ก แรกเกิ ด จะได้รับเงิ น เยี ยว ย า ทั้ง สิ้ น เป็นจำนวนเงิ น 3,000 บาท

และหลังจากนั้น คือ เดือนสิงหาคม และ กันย ายน เงิ น ที่โอนเข้าบัญชีในวันที่ 10 ส.ค. และ 10 ก.ย. ก็จะกลับมาโอนในจำนวนปกติ

คือ 600 บาทตามเดิม สำหรับผู้ที่มีข้อสงสัยและต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายเงิ น อุดหนุนเพื่อเลี้ ยง ดูเ ด็ ก แรกเกิ ดเพิ่มเติม

สามารถ ติ ดต่อสอบถามที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงิ น อุดหนุนเพื่อการเลี้ ยง ดูเ ด็ ก แรกเกิ ด

กรมกิจการ เด็ ก และ เย าวชน call center 02 255 5850-7

ต่อ 121, 122, 123, 124, 147 และ 02 651 6920

อ่านเพิ่มเติม